Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc đầy đủ nhất

Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc đầy đủ nhất

Trong tiếng Đức điều gây khó khăn cho các bạn học sinh nhất có lẽ là động từ tiếng Đức bất quy tắc. Ngay ở thì hiện tại đơn Präsens mỗi động từ đã có tới 5 cách chia khác nhau. Ví dụ như động từ sein (rằng, thì, là, mà) sẽ thay đổi hình thức ứng với mỗi đại từ hoặc danh từ như bảng bên dưới.

PronomenVerb Konjugation
ichbin
dubist
er/ sie/ esist
ihrseid
wir/ Sie/ sie (p.l)sind

Có nhiều sách dạy tiếng Đức khác nhau, nhưng lượng kiến thức cần đạt được thì không khác. Vì thế sau khi nghiên cứu nhiều giáo trình tiếng Đức phổ biến nhất, We Talent Education có tổng hợp danh sách các động từ bất quy tắc trong tiếng Đức đầy đủ nhất từ A1 đến C1. Hy vọng rằng với bài viết này các bạn sẽ học tiếng Đức tốt hơn.

Làm sao để phân biệt được giống của danh từ trong tiếng Đức?

Những điểm cần lưu ý khi chia động từ tiếng Đức bất quy tắc

Một lỗi đa phần các học sinh khi mới học tiếng Đức hay mắc phải chính là quên chia động từ. Các bạn có thể thay đổi thói quen này bằng cách sau:

Ghi nhớ cấu trúc của một câu tiếng Đức

Một câu văn tiếng Đức điển hình luôn bao gồm các bộ phận sau:

Subjekt (Chủ ngữ) + Động từ (chia theo chủ ngữ) + Objekt (Tân ngữ)

hoặc nếu câu hỏi sẽ là

(W-Frage) + Động từ (chia theo chủ ngữ) + Subjekt (Chủ ngữ) + Objekt (Tân ngữ)?

Khi đặt câu tiếng Đức các bạn cần nghĩ xem nếu câu đó tiếng Việt là gì, có đúng và hợp lý chưa, có tính logic không. Việc này lúc đầu sẽ khiến bạn hơi nghĩ một chút, bù lại mình sẽ ít mắc lỗi sai hơn. Dần dần khi bạn đã quen thì sẽ tập nghĩ và nói nhanh hơn.

Làm thật nhiều bài tập về động từ tiếng Đức bất quy tắc

Đó có thể là các bài tập điền từ, bài tập sắp xếp chữ cái, bài tập trắc nghiệm, v.v… tuy nhiên theo cá nhân tôi, bạn nên viết thành các bài văn với độ dài tăng dần. Khi viết bài chúng ta luyện được cả ngữ pháp, cách hành văn cũng như ghi nhớ ý nghĩa các từ trong tiếng Đức lâu bền hơn. Tránh việc học từng từ cũng như đọc chay sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Cchungs ta chỉ cần học danh sách động từ tiếng Đức bất quy tắc, số còn lại là có quy tắc rồi nên cứ thế chia thôi.

Nên có một partner lắng nghe cũng như chỉnh sửa lỗi sai cho bạn

Bản thân mình có lỗi thường sẽ khó nhận ra, nhưng người ngoài sẽ thấy rõ ràng hơn. Bạn có thể nhờ bạn bè hoặc thầy cô chữa các bài tập viết, bài làm thêm để tìm ra sai sót và chỉnh sửa. Ai cũng có thể có lỗi, và bạn không nên ngại vì điều đó.

Học tiếng Đức không quá khó nếu bạn tập trung nghe giảng và làm bài tập đầy đủ. Nếu có khó khăn trong quá trình tìm tài liệu tiếng Đức, bạn có thể liên hệ với We Talent Education nhé.

Danh sách các động từ tiếng Đức đi với sein ở Perfekt

Danh sách các động từ tiếng Đức bất quy tắc từ A1-B1

Để tra cứu bảng danh sách động từ bất quy tắc trong tiếng Đức cho tiện, các bạn có thể tìm kiếm theo cách sau:

B1: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F

B2: điền từ cần tìm vào ô trống hiện ra và ấn Enter. (Các bạn có thể ấn enter nhiều lần để tìm tiếp)

Nếu động từ tiếng Đức của bạn không xuất hiện trong danh sách này có nghĩa đó là một động từ có quy tắc. Các bạn chỉ cần chia động từ theo cách được học.

Lưu ý: Nhiều động từ bất quy tắc có thêm phần tiền tố, trở thành động từ tách. Khi chia động từ, chúng ta chỉ chia đuôi phần gốc động từ. Tiền tố giữ nguyên.

Infinitiv

Präsens

Präteritum

Perfekt

Các câu ví dụ (Beispielsätze)

abfahrener fährt abfuhr abist abgefahrenDer Bus fährt um 09.12 Uhr ab.
abfliegener fliegt abflog abist abgeflogenDas Flugzeug ist pünktlich
abgeflogen.
abgebener gibt abgab abhat abgegebenWir gaben Flaschen und Schirme
am Eingang ab.
abhängenes hängt abhing abhat abgehangenEs hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht.
abhebener hebt abhob abhat abgehobenMit einer Kreditkarte können sie weltweit Geld abheben.
ablesener liest ablas abhat abgelesenSie hat die Stichworte abgelesen.
abnehmener nimmt abnahm abhat abgenommenWir nehmen Ihnen Ihre Sorgen
ab.
abratener rät abriet abhat abgeratenFreunde haben Ihr abgeraten.
abschließener schließt abschloss abhat abgeschlossenHast du die Tür abgeschlossen?
abziehener zieht abzog abist abgezogenEr zog mit seiner Beute ab.
anbietener bietet anbot anhat angebotenHast du ihm einen Kaffee angeboten?
anfangener fängt anfing anhat angefangenEva hat angefangen zu arbeiten.
angehenes geht anging anist angegangenWas ich mache, geht doch keinen etwas an!
anhabener hat anhatte anhat angehabtWas hatten Sie gestern an?
ankommener kommt ankam anist angekommenWann bist du angekommen?
anlassener lässt anließ anhat angelassenEr hat die Schuhe angelassen.
annehmener nimmt annahm anhat angenommenEr hat das Päckchen angenommen.
anrufener ruft anrief anhat angerufenMeine Eltern haben angerufen.
anschließener schließt anschloss anhat angeschlossenLisa hat den Computer angeschlossen.
ansehener sieht ansah anhat angesehenEr sieht (sich) das Beispiel an.
ansprechener spricht ansprach anhat angesprochenWerbung spricht oft Gefühle an.
anstehener steht anstand anhat/ist
angestanden
Die Leute standen geduldig an.
anziehen (sich)er zieht anzog anhat angezogenAndreas hat sich die Jacke angezogen.
auffallener fällt auffiel aufist aufgefallenSeine Stimme fiel wirklich allen
auf.
aufgebener gibt aufgab aufhat aufgegebenEr gab bei Problemen nie auf.
aufhängener hängt aufhing aufhat aufgehängtEr hängt das Plakat auf.
aufhaltener hält aufhielt aufhat aufgehaltenKeiner kann ihn aufhalten.
aufladener lädt auflud aufhat aufgeladenSie können den Geldkarten-Chip am Automaten aufladen
aufschlagener schlägt aufschlug aufhat aufgeschlagenHaben Sie das Buch aufgeschlagen?
aufschreibener schreibt aufschrieb aufhat
aufgeschrieben
Wir haben die Adresse nicht aufgeschrieben.
aufstehener steht aufstand aufist aufgestandenHeute bin ich um 11 Uhr aufgestanden.
auftretener tritt auftrat aufist aufgetretenDer Schauspieler tritt in einem Theaterstück auf.
aufwachsener wächst aufwuchs aufist aufgewachsenOle ist in Hamburg aufgewachsen.
ausdenken
(sich)
er denkt ausdachte aushat ausgedachtIch habe mir ein Spiel ausgedacht.
ausgebener gibt ausgab aushat ausgegebenSie gibt viel für ihre Haustiere aus.
ausgehener geht ausging ausist ausgegangenWir sind gestern noch
ausgegangen.
ausgleichener gleicht ausglich aushat ausgeglichenSchüler können ihre Schwächen ausgleichen.
aushaltener hält aushielt aushat ausgehaltenIch kann den Lärm nicht aushalten.
auskennen
(sich)
er kennt auskannte aushat ausgekanntEr kannte sich hier gut aus.
ausladener lädt auslud aushat ausgeladenEr hat die Möbel ausgeladen.
ausleihener leiht auslieh aushat ausgeliehenSie hat die Schuhe ausgeliehen.
ausschlafener schläft ausschlief aushat ausgeschlafenIn den Ferien habe ich immer ausgeschlafen.
aussehener sieht aussah aushat ausgesehenIm Internet hat der Pulli toll ausgesehen.
aussprechener spricht aussprach aushat ausgesprochenWie spricht man das aus?
aussteigener steigt ausstieg ausist ausgestiegenWo sind Sie denn ausgestiegen?
aussterbener stirbt ausstarb ausist ausgestorbenViele Tiere sind ausgestorben.
ausziehener zieht auszog ausist ausgezogenAlle haben die Schuhe ausgezogen.
ausziehener zieht auszog ausist ausgezogenSie zogen aus dem Haus aus.
backener backt/bäcktbacktehat gebackenWir haben Brot gebacken.
bedenkener bedenktbedachtehat bedachtMan muss diesen Punkt auch bedenken.
begeben (sich)er begibtbegabhat begebenEr begibt sich auf Entdeckungsreise
beginnener beginntbegannhat begonnenDas Konzert begann um 22 Uhr.
behaltener behältbehielthat behaltenSie können das Geld behalten.
bekommener bekommtbekamhat bekommenHast du meine E-Mail bekommen?
benehmen (sich)er benimmt sichbenahmhat benommenEr hat sich wie ein Star
benommen.
beratener berätberiethat beratenEine Freundin hat mich gut beraten.
beschließener beschließtbeschlosshat beschlossenPolitiker beschlossen, besser zusammenzuarbeiten.
beschreibener beschreibtbeschriebhat beschriebenEr hat seine Erfahrungen
beschrieben.
besitzener besitztbesaßhat besessenFrau Isser besaß allein drei Autos.
bestehener bestehtbestandhat bestandenErik hat die Prüfung bestanden.
betragener beträgtbetrughat betragenDie Gebühren für das Telefon betragen 2 € am Tag.
betreibener betreibtbetriebhat betriebenSie haben viel Aufwand betrieben.
betrügener betrügtbetroghat betrogenNiemand kann nachprüfen ob man bezahlt oder betrügt.
beweisener beweistbewieshat bewiesenEr bewies, dass man vieles schaffen kann.
bewerben (sich)er bewirbtbewarbhat beworbenSie hat sich um die Stelle beworben.
beziehener beziehtbezoghat bezogenWorauf beziehen Sie sich?
bietener bietetbothat gebotenDas Hotel hat guten Service geboten.
bindener bindetbandhat gebundenSie hat einen Schal um den Hals gebunden.
bittener bittetbathat gebetenEr hat mich um eine Nachricht
gebeten.
bleibener bleibtbliebist gebliebenIch bin gestern zu Hause
geblieben.
brechener brichtbrachhat gebrochenEr brach sich beim Unfall ein
Bein.
brennener brenntbranntehat gebranntDie Feuerwehr kommt, wenn es brennt.
bringener bringtbrachtehat gebrachtTheresa hat mir einen Tee
gebracht.
denkener denktdachtehat gedachtWoran hast du gerade gedacht?
drankommener kommt drankam dranist
drangekommen
Wer kommt dran?
durcheinander
gehen
es geht
durcheinander
ging
durcheinand
er
ist durcheinander
gegangen
In dem Chaos ging alles durcheinander.
einbringener bringt einbrachte einhat eingebrachtSchüler bringen ihre Ideen ein.
einfallenes fällt einfiel einist eingefallenMir fiel bei der Prüfung nichts ein.
eingebener gibt eingab einhat eingegebenGeben Sie das Ziel ein!
eingehengeht einging einist eingegangenEr geht auf das Beispiel ein.
einhaltener hält einhielt einhat eingehaltenIch habe den Zeitplan nicht eingehalten.
einladener lädt einlud einhat eingeladenTina hat mich zum Essen eingeladen.
einnehmener nimmt einnahm einhat eingenommenNehmen Sie diese Tabletten ein.
einreibener reibt einrieb einhat eingeriebenWir haben die Tafel mit Seife eingerieben.
einschlafener schläft einschlief einist eingeschlafenWann bist du eingeschlafen?
einschlagener schlägt einschlug einhat eingeschlagenEr hat diesen Weg eingeschlagen.
einsteigener steigt einstieg einist eingestiegenWo steigen wir ein?
eintragener trägt eintrug einhat eingetragenIm Ausweis werden Arbeitszeiten eingetragen.
einwerfener wirft einwarf einhat eingeworfenMan wirft das Geld in die Zeitungskästen ein.
einziehener zieht einzog einist eingezogenGestern sind die neuen Nachbarn eingezogen.
einziehener zieht einzog einhat/ist eingezogenElisa zieht ein.
empfangener empfängtempfinghat empfangenSie können 30 Programme empfangen.
empfehlener empfiehltempfahlhat empfohlenWer hat dir dieses Hotel empfohlen?
entlanggehener geht entlangging entlangist
entlanggegangen
Er ging die Straße entlang.
entnehmener entnimmtentnahmhat entnommenEntnehmen Sie bitte den abgehobenen Geldbetrag!
entscheiden
(sich)
er entscheidetentschiedhat entschiedenHast du dich für ein Buch entschieden?
entsprechenes entsprichtentsprachhat entsprochenWas entspricht diesem Wort in ihrer Sprache?
entstehenes entstehtentstandist entstandenDas Gebäude entstand im Jahr
1963.
entwerfener entwirftentwarfhat entworfenHaben Sie das Plakat entworfen?
erfahrener erfährterfuhrhat erfahrenIch erfuhr später, was passiert ist.
erfindener erfindeterfandhat erfundenWer hat das Telefon erfunden?
erhaltener erhälterhielthat erhaltenDie Chipkarte erhalten sie an der Rezeption.
erkennener erkennterkanntehat erkanntHast du ihn erkannt?
erratener erräterriethat erratenEr hat das Rätsel erraten.
erscheinenerscheinterschienist erschienenDer Roman ist 1986 erschienen.
erschießener erschießterschosshat erschossenDer Jäger erschießt die das Tier.
erschließener erschließterschlosshat erschlossenIch habe die Bedeutung über den Kontext erschlossen.
erschreckener erschrickterschrakist erschrockenEr erschrak, die Tasche war weg.
essener issthat gegessenEr hat eine Pizza gegessen.
fahrener fährtfuhrist gefahrenBist du im Mai nach Berlin gefahren?
fallener fälltfielist gefallenDas Glas ist auf den Boden gefallen.
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehenWir haben gestern lang ferngesehen.
festnehmener nimmt festnahm festhat festgenommenDer Täter wurde von der Polizei festgenommen.
findener findetfandhat gefundenHast du eine Stelle gefunden?
fliegener fliegtflogist geflogenEin Vogel ist ins Zimmer
geflogen.
fliehener fliehtflohist geflohenViele Menschen flohen aus der DDR.
fressener frisstfraßhat gefressenDer Fuchs fraß den Käse.
gebener gibtgabhat gegebenPeter hat mir die DVD gegeben.
gefallenes gefälltgefielhat gefallenWas hat ihnen besonders gut
gefallen.
gehener gehtgingist gegangenDaniel ist in die Pizzeria
gegangen.
gelingenes gelingtgelangist gelungenDas muss man üben, dann gelingt
es auch.
geltener giltgalthat gegoltenUnsere Reservierung hat leider nicht gegolten.
genießener genießtgenosshat genossenWir haben das gute Essen
genossen.
geratener gerätgerietist geratenEin Handwerker geriet in finanzielle Schwierigkeiten.
geschehenes geschiehtgeschahist geschehenWas geschieht außerhalb der Wohnung?
gewinnener gewinntgewannhat gewonnenHeute hat mein Team gewonnen.
gießener gießtgosshat gegossenHerr Kirchmair hat unsere Blumen gegossen.
greifener greiftgriffhat gegriffenEr griff nach der Kaffeetasse.
gutschreibener schreibt gutschrieb guthat
gutgeschrieben
Der Betrag wird ihrem Konto gutgeschrieben.
haltener hälthielthat gehaltenWas hältst du von der Idee?
hängener hängthinghat gehangenDer Mantel hing an der
Garderobe.
hebener hebthobhat gehobenSie hat ihre Stimme gehoben.
heimkommener kommt heimkam heimist
heimgekommen
Sie sind gestern spät
heimgekommen.
heißener heißthießhat geheißenWie hat der Ort geheißen?
helfener hilfthalfhat geholfenDanke, dass du mir geholfen hast.
herankommener kommt herankam heranist
herangekommen
Man darf nicht näher an die Kunstwerke herankommen.
herausfindener findet herausfand heraushat
herausgefunden
Ich konnte nicht herausfinden, wo der Künstler wohnt.
herausnehmener nimmt herausnahm
heraus
hat
herausgenommen
Er hat das Buch aus der Tasche herausgenommen.
hereinkommener kommt hereinkam hereinist herein
gekommen
Er kam kurz ins Haus herein.
herumgehener geht herumging herumist
herumgegangen
Die Studenten sind im Raum herumgegangen.
herunterladener lädt herunterlud herunterhat
heruntergeladen
Hast du die Musik heruntergeladen?
hierherkommener kommt
hierher
kam hierherist
hierhergekommen
Er ist zum Deutschlernen hierhergekommen.
hinaufgehener geht hinaufging hinaufist
hinaufgegangen
Gehen Sie die Treppe hinauf.
hineingehener geht hineinging hineinist
hineingegangen
Er geht durch das Tor hinein.
hinfahrener fährt hinfuhr hinist hingefahrenBist du allein hingefahren?
hingehener geht hinging hinist hingegangenWir gehen morgen wieder hin.
hinsehener sieht hinsah hinhat hingesehenSie hat genau hingesehen.
hinterlassener hinterlässthinterließhat hinterlassenDer Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
hochladener lädt hochlud hochhat hochgeladenIch habe die Fotos hochgeladen.
hochziehener zieht hochzog hochhat hochgezogenEr hat die Schulter hochgezogen.
kennener kenntkanntehat gekanntIch habe den Film schon gekannt.
klarkommener kommt klarkam klarist klargekommenElisa kam nicht mehr mit ihrer Mutter klar.
klingener klingtklanghat geklungenDie Stimme hat freundlich geklungen.
kommener kommtkamist gekommenSie ist 2010 nach Deutschland gekommen.
ladener lädtludhat geladenHaben Sie den Akku geladen?
lassener lässtließhat gelassenHaben Sie Lücken für Notizen
gelassen?
laufener läuftliefist gelaufenWir liefen schnell zur Grenze.
leidtuntut leidtat leidhat leidgetanEs tat mir wirklich sehr leid.
leihener leihtliehhat geliehenLia hat mir einen Schirm
geliehen.
lesener liestlashat gelesenHast du das neue Buch von
Süskind gelesen?
liegener liegtlaghat/ist gelegenGestern lag ich zu lange in der
Sonne.
losfahrener fährt losfuhr losist losgefahrenVor einer Stunde ist sie
losgefahren.
losgehener geht losging losist losgegangenDer Kurs ist um 18 Uhr
losgegangen.
lügener lügtloghat gelogenEr hat gelogen.
melkener melktmelktehat gemolkenSie haben die Kühe gemolken.
messener misstmaßhat gemessenDu brauchst kein Fieber zu
messen.
mitbringener bringt mitbrachte mithat mitgebrachtSie hat einen Kuchen mitgebracht.
mithelfener hilft mithalf mithat mitgeholfenAlle haben mitgeholfen.
mitkommener kommt mitkam mitist mitgekommenAlle Freunde sind mitgekommen.
mitlesener liest mitlas mithat mitgelesenLesen Sie mit.
mitnehmener nimmt mitnahm mithat mitgenommenIch nehme immer ein Buch mit.
mitsingener singt mitsang mithat mitgesungenEinige haben laut mitgesungen.
mögener magmochtehat gemochtDas Kind hat den Saft nicht
gemocht.
nachdenkener denkt nachdachte nachhat nachgedachtSie denken über das Konzept
nach.
nachgebener gibt nachgab nachhat nachgegebenMal muss der eine nachgeben,
mal der andere.
nehmener nimmtnahmhat genommenSie hat die Tabletten nicht
genommen.
nennener nenntnanntehat genanntSie hat ihm die Adresse genannt.
ratener rätriethat geratenIch habe ihren Namen geraten.
rausgehener geht rausging rausist rausgegangenIch war krank und bin nicht
rausgegangen.
reitener reitetrittist gerittenFrüher ist sie viel auf ihrem Pferd
geritten.
rennener renntrannteist geranntWir rannten zur Grenze.
riechener riechtrochhat gerochenDie Rosen haben gut gerochen.
rufener ruftriefhat gerufenHast du mich gerufen?
scheinener scheintschienhat geschienenDie Sonne hat den ganzen Tag
geschienen.
schiefgehenes geht schiefging schiefist
schiefgegangen
Das ist richtig schiefgegangen,
leider!
schießener schießtschosshat geschossenEr hat ein Tor geschossen.
schlafener schläftschliefhat geschlafenIch habe nur drei Stunden
geschlafen.
schlagener schlägtschlughat geschlagenSein Herz schlug ganz schnell.
schließener schließter schlosshat geschlossenEr schließt das Geschäft um 19
Uhr.
schmelzenes schmilztschmolzist geschmolzenDas Eis ist in der Sonne
geschmolzen.
schneidener schneidetschnitthat geschnittenIch habe das Gemüse geschnitten.
schreibener schreibtschriebhat geschriebenEr hat eine Mail an Sarah
geschrieben.
schweigener schweigtschwieghat geschwiegenAlle schweigen, wenn der Chef
kommt.
schwimmenschwimmenschwammhat/ist
geschwommen
Sie schwamm am schnellsten.
sehener siehtsahhat gesehenHast du den Film schon gesehen?
singener singtsanghat gesungenBen hat schon immer gern gesungen.
sinkener sinktsankist gesunkenDer Puls sinkt, wenn man langsame Musik hört.
sitzener sitztsaßhat/ist gesessenUnd dann saßen sie lang im Café.
sprechener sprichtsprachhat gesprochenIch habe heute mit ihr gesprochen.
springener springtsprangist gesprungenIch bin schon mal Fallschirm gesprungen.
stattfindenes findet stattfand statthat stattgefundenDas Konzert hat nicht stattgefunden.
stechener stichtstachhat gestochenJemand verschluckt eine Biene und wird im Hals gestochen.
stehener stehtstandhat/ist gestandenEr stand lange vor der Tür.
stehlener stiehltstahlhat gestohlenEin Rabe hat einen Käse gestohlen.
steigener steigtstiegist gestiegenDie Temperatur ist stark gestiegen.
sterbener stirbtstarbist gestorbenDer Autofahrer ist bei dem Unfall nicht gestorben.
stinkenes stinktstankhat gestunkenDer Müll hat schrecklich gestunken.
streitener streitetstritthat gestrittenWarum habt ihr euch schon wieder gestritten.
teilnehmener nimmt teilnahm teilhat teilgenommenSie hat ein einem Training teilgenommen.
tragener trägttrughat getragenSie hat die schwere Tasche allein getragen.
treffener triffttrafhat getroffenMaria hat gestern ihre Freunde getroffen.
trinkener trinkttrankhat getrunkenHast du mit Daniel Kaffee getrunken?
tuner tuttathat getanWas kann ich für sie tun?
übernehmener übernimmtübernahmhat übernommenEr hat die Firma von seinen Eltern übernommen.
übersehener übersiehtübersahhat übersehenEin Autofahrer übersah die Trambahn.
überweisener überweistüberwieshat überwiesenIch habe das Geld auf dein Konto überwiesen.
überwindener überwindetüberwandhat überwundenMit viel Energie hat er alle Probleme überwunden.
umsehen (sich)er sieht umsah umhat umgesehenWir haben uns umgesehen.
umsteigener steigt umstieg umist umgestiegenWir sind einmal umgestiegen.
umziehener zieht umzog umist umgezogenLetzte Woche sind wir
umgezogen.
unterhalten
(sich)
er unterhältunterhielthat unterhaltenWir haben uns lange unterhalten.
unternehmener unternimmtunternahmhat unternommenWir haben im Urlaub viel
unternommen.
unterscheiden
(sich)
es unterscheidetunterschiedhat unterschiedenSie hat sich von den anderen
unterschieden.
unterschreibener unterschreibtunterschriebhat unterschriebenHast du den Vertrag
unterschrieben.
unterstreichener unterstreichtunterstrichhat unterstrichenUnterstreichen Sie die Verben.
verbindener verbindetverbandhat verbundenEr hat mich mit dem Chef
verbunden.
verbringener verbringtverbrachtehat verbrachtSie haben zu viel Zeit im Internet
verbracht.
vergehenes vergehtvergingist vergangenDer Urlaub ist so schnell vergangen.
vergessener vergisstvergaßhat vergessenHast du vergessen, mich anzurufen?
vergleichener vergleichtverglichhat verglichenSie hat die Handys genau verglichen.
vergrabener vergräbtvergrubhat vergrabenSie haben die Blumenzwiebeln vergraben.
verhalten (sich)er verhältverhielthat verhaltenEr hat sich nicht richtig verhalten.
verlaufener verläuftverliefist verlaufenDas Gespräch ist gut verlaufen.
verlierener verliertverlorhat verlorenIch habe mein Handy verloren.
vermeidener vermeidetvermiedhat vermiedenEr konnte das leider nicht vermeiden.
vernehmener vernimmtvernahmhat vernommenDie Zeugen wurden vernommen.
verratener verrätverriethat verratenSie haben die Überraschung verraten.
verschiebener verschiebtverschobhat verschobenSie haben die Prüfung auf Dienstag verschoben.
verschlafenverschläftverschliefhat verschlafenEntschuldigung, ich habe verschlafen.
verschreibener verschreibtverschriebhat verschriebenDer Arzt verschreibt ihnen ein Medikament.
verschwindener verschwindetverschwandist verschwundenEr ist verschwunden!
versprechener versprichtversprachhat versprochenEr versprach, dass er gut aufpasst.
verstehener verstehtverstandhat verstandenIch habe die Frage nicht verstanden.
verzeihener verzeihtverziehhat verziehenVerzeihen Sie bitte!
vorbeifliegener fliegt vorbeiflog vorbeiist vorbeigeflogenEin Vogel fliegt vorbei.
vorbeigehener geht vorbeiging vorbeiist
vorbeigegangen
Sie geht am Kinderspielplatz vorbei.
vorbeikommener kommt vorbeikam vorbeiist vorbei
gekommen
Er kam persönlich vorbei.
vorgehengeht vorging vorist vorgegangenIch gehe nicht zum Fußball, unser Hochzeitstag geht vor.
vorkommenkommt vorkam vorist vorgekommenDas Problem kam mehrmals vor.
vorlesener liest vorlas vorhat vorgelesenEr las den Text vor.
vornehmen
(sich)
er nimmt vornahm
vorbei
hat vorgenommenEr hat sich viel vorgenommen.
vorschlagener schlägt vorschlug vorhat vorgeschlagenWer hat dieses Restaurant vorgeschlagen?
vorsingener singt vorsang vorhat vorgesungenDer Rabe sang dem Fuchs ein Lied vor.
vortragener trägt vortrug vorhat vorgetragenEr hat ein Referat vorgetragen.
wachsener wächstwuchsist gewachsenDas Gras ist sehr schnell gewachsen.
waschener wäschtwuschhat gewaschenEr hat das Gemüse gewaschen.
wegfahrener fährt wegfuhr wegist weggefahrenMeine Freundin ist gestern weggefahren.
weggehener geht wegging wegist weggegangenSie ist mit ihren Freunden weggegangen.
weglassener lässt wegließ weghat weggelassenDieses Wort kann man weglassen.
wegwerfener wirft wegwarf weghat weggeworfenLebensmittel werden oft weggeworfen.
wegziehener zieht wegzog wegist weggezogenSie ist wegen der Arbeit weggezogen.
wehtunes tut wehtat wehhat wehgetanMein Knie tat weh.
weitergebener gibt weitergab weiterhat weitergegebenHast du das Blatt weitergegeben.
weiterhelfener hilft weiterhalf weiterhat
weitergeholfen
Die Zentrale hat mir weitergeholfen.
weiterlesener liest weiterlas weiterhat weitergelesenEr hat den Text weitergelesen.
weiterschreibener schreibt
weiter
schrieb
weiter
hat
weitergeschrieben
Wir haben das Lied weitergeschrieben.
werbener wirbtwarbhat geworbenDie Firma hat nur mit ihrem Namen geworben.
werdener wirdwurdeist gewordenSofia ist gestern dreißig geworden.
werfener wirftwarfhat geworfenWir haben einfach eine Münze geworfen.
widersprechener widersprichtwidersprachhat widersprochenIch habe ihm nicht widersprochen.
wieder
bekommen
er bekommt
wieder
bekam
wieder
hat wieder
bekommen
Er hat seine Tasche wiederbekommen.
wiederfindener findet wiederfand wiederhat
wiedergefunden
Ich habe die Karte wiedergefunden.
wissener weißwusstehat gewusstLeider habe ich das nicht gewusst.
zerreißener zerreißtzerrisshat zerrissenEr zerreißt sein altes T-Shirt.
ziehener ziehtzoghat gezogenSie ist zu ihrem Freund gezogen.
zugehener geht zuging zuist zugegangenHier geht es im Unterricht anders zu, als an normalen Schulen.
zunehmener nimmt zunahm zuhat zugenommenTeamarbeit hat in letzter Zeit zugenommen.
zurechtkommener kommt
zurecht
kam zurechtist zurecht
gekommen
Er ist mit der Situation nicht zurechtgekommen.
zurückerhaltener erhält zurückerhielt
zurück
hat
zurückerhalten
Die eingezogene Karte erhalten Sie in der Bank zurück.
zurückgehener geht zurückging zurückist
zurückgegangen
Er ist nach Deutschland zurückgegangen.
zurückkommener kommt
zurück
kam zurückist zurückgekommenSie ist aus Südamerika zurückgekommen.
zurückrufener ruft zurückrief zurückhat zurückgerufenHerr Jeschke hat nicht zurückgerufen.
zusammenbleib
en
er bleibt
zusammen
blieb
zusammen
ist zusammen
geblieben
Wir sind froh, dass wir zusammengeblieben sind.
zusammen
brechen
er bricht
zusammen
brach
zusammen
ist zusammen
gebrochen
Der Bär brach kraftlos zusammen.
zusammen
treffen
er trifft
zusammen
traf
zusammen
ist zusammen
getroffen
Wirklichkeit und Phantasie sind zusammengetroffen.
zusammen
ziehen
er zieht
zusammen
zog
zusammen
ist zusammen
gezogen
Carla und Alex sind zusammengezogen.
zuwendener wendet zuwandte zuhat zugewandtWende das Gesicht der Sonne zu!
zwingener zwingtzwanghat gezwungenDie finanzielle Situation zwang sie zu sparen.
Chia sẻ ngay