Tiền tố trong tiếng Đức (Präfix auf Deutsch)

Tiền tố trong tiếng Đức (Präfix auf Deutsch)

Động từ trong tiếng Đức khá phức tạp, có loại động từ tách được và động từ không tách được. Có rất nhiều động từ tiếng Đức chỉ khác nhau tiền tố (Praefix) nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Vậy tiền tố là gì? Danh sách các tiền tố trong tiếng Đức chúng ta cần ghi nhớ ra sao?

Tiền tố trong tiếng Đức là gì?

Một Tiền tố (danh từ, lat. Praefixum, từ Praefixus (-a, -um)) là một phần mở rộng từ (phụ tố) được đặt trước từ gốc (trái ngược với hậu tố, là gốc sau). Việc thêm các tiền tố xảy ra trong tiếng Đức như một phương pháp cho sự hình thành từ hình thái với các động từ, danh từtính từ. Tiền tố nếu đứng riêng lẻ sẽ không mang ý nghĩa cụ thể nào. Ví dụ trong tiếng Đức có các loại tiền tố sau:

  • Tiền tố động từ tiếng Đức không tách được: ent-, ver-, zer-, be-, …
  • Tiền tố động từ tiếng Đức tách được: ab-, an-, aus-, mit-, zu-, …
  • Tiền tố tính từ: un-; in-, …
  • Tiền tố danh từ: mit-, an-, …

Danh sách động từ tiếng Đức từ A1-B1

Ý nghĩa của tiền tố trong tiếng Đức

Đối với các tiền tố động từ, một sự phân biệt phải được thực hiện giữa các tiền tố theo nghĩa chặt chẽ và các hạt. Trong khi các tiền tố thực được liên kết không thể tách rời (ví dụ: lấy) với gốc động từ, các hạt trong một số cấu trúc nhất định có thể được tách ra khỏi thân  (z. B. ab-nehmenich nehme den Hut ab). Điều này tương ứng với một cấu trúc nhấn mạnh khác.

Các Präfix và Partikeln là phương tiện quan trọng để hình thành các động từ mới, vì số lượng động từ đơn giản có sẵn trong tiếng Đức là tương đối thấp. Theo đó, các động từ ghép thường được từ vựng hóa, i. h., các cấu trúc có ý nghĩa tổng thể riêng của chúng, đã di chuyển ra khỏi ý nghĩa riêng của các bộ phận. Điều này áp dụng như nhau cho các Partikel có thể tách rời như các tiền tố không thể tách rời.

Danh sách động từ tiếng Đức đi với sein ở Perfekt

Danh sách các tiền tố trong tiếng Đức phổ biến

Vorsilbe Verb Präfix / Partikel
ab- legen Partikel
an- legen Partikel
auf- legen Partikel
aus- legen Partikel
be- legen Präfix
bei- legen Partikel
dar- legen Partikel
ein- legen Partikel
er- legen Präfix

 

Vorsilbe Verb Präfix / Partikel
hin- legen Partikel
hinter- legen Präfix
nach- legen Partikel
nieder- legen Partikel
über- (u) legen Präfix
über- (b) legen Partikel
um- legen Partikel
unter- (u) legen Präfix
unter- (b) legen Partikel

 

Vorsilbe Verb Präfix / Partikel
ver- legen Präfix
vor- legen Partikel
weg- legen Partikel
wider- legen Präfix
zer- legen Präfix
zu- legen Partikel
zusammen- legen Partikel
(b) = betont
(u) = unbetont

Trong trường hợp trên và dưới, ý nghĩa của động từ thay đổi tùy thuộc vào loại tiền tố trong tiếng Đức và kết quả nhấn mạnh:

  • Er überlegte, was er nun tun sollte. (Präfix)
  • Er legte sich eine Decke über. (Partikel) (Nicht: * Er überlegte sich eine Decke.)
  • Er unterlegte den Film mit passender Musik. (Präfix)
  • Er legte sich ein Kissen unter. (Partikel) (Nicht: * Er unterlegte sich ein Kissen.)
5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ ngay