1000 từ vựng tiếng Đức thông dụng cho người mới bắt đầu

1000 từ vựng tiếng Đức thông dụng cho người mới bắt đầu

Đây là danh sách 1000 từ vựng tiếng Đức thông dụng cho người mới bắt đầu. Hãy lưu lại trang web này hoặc danh sách các từ bên dưới để giao tiếp tiếng Đức hiệu quả nhé.

Nếu bạn muốn học tiếng Đức siêu nhanh, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký một khóa học tiếng Đức. Hoặc bạn có thể tìm thêm các phần mềm học tiếng Đức miễn phí trên điện thoại để luyện tập hàng ngày vốn từ của mình.

1000 từ vựng tiếng Đức thông dụng cho người mới bắt đầu

STT Tiếng Đức Tiếng Việt
1 wie như; như thế nào
2 ich Tôi
3 seine của anh ấy
4 dass cái đó
5 er anh ta
6 war
7 für
8 auf trên
9 sind
10 mit với
11 sie họ
12 sein thì là ở
13 bei tại
14 ein một
15 haben
16 dies cái này
17 aus từ
18 durch qua
19 heiß nóng bức
20 Wort từ ngữ
21 aber nhưng
22 was cái gì
23 einige một số
24 ist
25 es
26 Sie bạn
27 oder hoặc là
28 hatte
29 die các
30 von của
31 zu đến
32 und
33 ein một
34 bei Trong
35 wir chúng tôi
36 können có thể
37 aus ngoài
38 andere khác
39 waren
40 die cái mà
41 tun làm
42 ihre của họ
43 Zeit thời gian
44 wenn nếu
45 werden sẽ
46 wie Làm sao
47 sagte nói
48 ein một
49 jeder mỗi
50 sagen nói
51 tut làm
52 Satz bố trí
53 drei số ba
54 wollen muốn
55 Luft không khí
56 gut Tốt
57 auch cũng
58 spielen chơi
59 klein bé nhỏ
60 Ende kết thúc
61 setzen đặt
62 Zuhause Trang Chủ
63 lesen đọc
64 seits tay
65 Hafen Hải cảng
66 groß lớn
67 buchstabieren Đánh vần
68 hinzufügen cộng
69 auch thậm chí
70 Lande đất
71 hier nơi đây
72 muss cần phải
73 groß to lớn
74 hoch cao
75 so như là
76 folgen làm theo
77 Akt hành động
78 warum tại sao
79 fragen hỏi
80 Männer đàn ông
81 Veränderung thay đổi
82 ging đi
83 Licht ánh sáng
84 Art loại
85 aus tắt
86 müssen phải
87 Haus ngôi nhà
88 Bild hình ảnh; bức tranh
89 versuchen cố gắng
90 uns chúng ta
91 wieder lần nữa
92 Tier thú vật
93 Punkt điểm; dấu chấm
94 Mutter người mẹ
95 Welt thế giới
96 in der Nähe von gần với
97 bauen xây dựng; trồng trọt
98 selbst tự bản thân
99 Erde Trái đất
100 Vater cha
101 jeder bất kỳ; mỗi
102 neu mới
103 Arbeit công việc
104 Teil phần
105 nehmen lấy
106 erhalten được
107 Ort nơi; địa điểm
108 gemacht đã thực hiện
109 leben trực tiếp
110 wo ở đâu
111 nach sau đó
112 zurück trở lại
113 wenig nhỏ bé
114 nur chỉ có
115 Runde vòng
116 Mann Đàn ông
117 Jahr năm
118 kam đã đến
119 zeigen chỉ
120 jeder mỗi
121 gut tốt
122 mir tôi
123 geben đưa cho
124 unsere của chúng tôi
125 unter Dưới
126 Name Tên
127 sehr hết sức
128 durch bởi vì
129 nur chỉ cần
130 Formular hình thức
131 Satz câu
132 groß tuyệt quá
133 denken nghĩ
134 sagen Nói
135 Hilfe Cứu giúp
136 niedrig Thấp
137 Linie đường kẻ
138 abweichen khác nhau
139 wiederum xoay
140 Ursache gây ra
141 viel nhiều
142 bedeuten nghĩa là
143 vor trước
144 Umzug di chuyển; chuyển nhà
145 Recht đúng
146 Junge Chàng trai
147 alt cũ; già
148 zu quá
149 gleich tương tự; giống; bằng nhau
150 sie cô ấy
151 alle tất cả các
152 da ở đó
153 wenn khi nào
154 nach oben lên trên
155 Verwendung sự sử dụng
156 Ihre của bạn; của Ngài
157 Weg đường
158 über xung quanh
159 viele nhiều
160 dann sau đó
161 sie họ
162 schreiben viết
163 würde sẽ
164 wie giống
165 so vì thế
166 diese này
167 sie của cô
168 lange Dài
169 machen chế tạo; làm
170 Sache đồ vật; thứ
171 sehen thấy
172 ihm anh ta
173 zwei hai
174 hat
175 suchen nhìn
176 mehr nhiều hơn
177 Tag ngày
178 könnte có thể
179 gehen đi
180 kommen đến
181 tat đã làm
182 Anzahl số
183 klingen âm thanh
184 nicht không
185 am meisten phần lớn
186 Menschen mọi người
187 meine của tôi
188 über ở trên
189 wissen biết rôi
190 Wasser nước
191 als hơn
192 Anruf gọi
193 erste đầu tiên
194 die ai
195 können có thể
196 nach unten xuống dưới
197 Seite cạnh
198 gewesen đã
199 jetzt Hiện nay
200 finden tìm thấy
201 Kopf cái đầu
202 stehen đứng
203 besitzen sở hữu
204 Seite trang
205 sollte Nên
206 Land quốc gia
207 gefunden tìm
208 Antwort câu trả lời
209 Schule ngôi trường
210 wachsen lớn lên
211 Studie nghiên cứu
212 noch còn nữa
213 lernen học
214 Anlage cây
215 Abdeckung che phủ
216 Lebensmittel món ăn
217 Sonne mặt trời
218 vier bốn
219 zwischen giữa
220 Zustand tình trạng
221 halten giữ cho
222 Auge con mắt
223 nie chưa từng
224 letzte cuối cùng
225 lassen để cho; để nguyên
226 Gedanken tư tưởng; suy nghĩ
227 Stadt thành phố
228 Baum cái cây
229 überqueren vượt qua
230 Bauernhof nông trại
231 schwer cứng; khó
232 Beginn bắt đầu
233 Macht có thể
234 Geschichte câu chuyện; lịch sử
235 Säge cái cưa
236 weit xa
237 Meer biển
238 ziehen chuyển chỗ
239 links bên trái
240 spät muộn
241 laufen chạy
242 unterlassen Sie đừng
243 während trong khi
244 Presse nhấn
245 Schließen Thoát; đóng lại
246 Nacht đêm
247 realen có thật
248 Leben đời sống
249 wenige vài; ít
250 Norden phía Bắc
251 Buch sách
252 tragen mang, thừa nhận
253 nahm lấy
254 Wissenschaft khoa học
255 essen ăn
256 Zimmer phòng
257 Freund người bạn
258 begann đã bắt đầu
259 Idee ý tưởng
260 Fisch con cá
261 Berg ngọn núi
262 Stopp dừng lại
263 einmal một lần
264 Basis cơ sở
265 hören nghe
266 Pferd ngựa
267 Schnitt cắt tỉa
268 sicher chắc chắn rồi; an toàn
269 beobachten theo dõi
270 Farbe màu
271 Gesicht khuôn mặt
272 Holz gỗ
273 Haupt- chủ yếu
274 geöffnet mở ra
275 scheinen hình như
276 zusammen cùng với nhau
277 nächste tiếp theo
278 weiß trắng
279 Kinder những đứa trẻ
280 Start bắt đầu
281 bekam được
282 gehen đi bộ
283 Beispiel thí dụ
284 erleichtern xoa dịu
285 Papier giấy
286 Gruppe nhóm
287 immer luôn
288 Musik Âm nhạc
289 diejenigen những, cái đó
290 beide cả hai
291 Marke dấu
292 oft thường
293 Schreiben lá thư
294 bis cho đến khi
295 Meile dặm
296 Fluss con sông
297 Auto xe ô tô
298 Füße bàn chân
299 Pflege quan tâm
300 zweite thứ hai
301 genug đầy đủ
302 Ebene trơn
303 Mädchen cô gái
304 üblich bình thường
305 jung trẻ
306 bereit Sẵn sàng
307 oben bên trên
308 je không bao giờ
309 rot màu đỏ
310 Liste danh sách
311 obwohl mặc dù
312 fühlen cảm xúc
313 Vortrag nói chuyện
314 Vogel chim
315 bald Sớm
316 Körper cơ thể người
317 Hund chú chó
318 Familie gia đình
319 direkt trực tiếp
320 Pose tư thế
321 verlassen rời bỏ
322 Lied bài hát
323 messen đo lường
324 Tür cửa
325 Produkt sản phẩm
326 schwarz màu đen
327 kurz ngắn ngủi
328 Zahl chữ số
329 Klasse tầng lớp
330 Wind gió
331 Frage câu hỏi
332 passieren xảy ra
333 vollständig hoàn thành
334 Schiff tàu
335 Bereich diện tích
336 Hälfte một nửa
337 Stein đá
338 bestellen gọi món
339 Feuer lửa
340 Süden miền Nam
341 Problem vấn đề
342 Stück mảnh
343 sagte kể lại
344 wusste biết
345 passieren đi qua
346 seit từ
347 obere đứng đầu
348 ganze trọn
349 König nhà vua
350 Straße đường phố
351 Zoll inch
352 multiplizieren nhân
353 nichts Không gì cả
354 Kurs khóa học
355 bleiben ở lại
356 Rad bánh xe
357 voll đầy
358 Kraft lực lượng
359 blau màu xanh da trời
360 Objekt mục tiêu
361 entscheiden quyết định
362 Oberfläche bề mặt
363 tief sâu
364 Mond mặt trăng
365 Insel Đảo
366 Fuß Bàn Chân
367 System hệ thống
368 beschäftigt bận
369 Prüfung kiểm tra
370 Rekord ghi lại
371 Boot con thuyền
372 gemeinsam phổ thông
373 goldenen vàng
374 möglich có thể được
375 Flugzeug chiếc máy bay
376 statt đứng yên
377 trocken khô
378 Wunder ngạc nhiên
379 Lachen cười to
380 tausend ngàn
381 vor trước kia
382 lief đã chạy
383 überprüfen kiểm tra
384 Spiel trò chơi
385 Form hình dạng
386 gleichsetzen đánh đồng
387 heiß nóng bức
388 Fehl nhớ nhung
389 gebracht đem lại
390 Wärme nhiệt
391 Schnee tuyết
392 Reifen lốp xe
393 bringen mang đến
394 ja Vâng; đúng
395 entfernt xa xôi
396 füllen lấp đầy
397 Osten phía đông
398 malen sơn
399 Sprache ngôn ngữ
400 unter ở dưới
401 Einheit đơn vị
402 Macht sức mạnh
403 Stadt thị trấn
404 fein khỏe
405 sicher chắc chắn
406 fliegen ruồi
407 fallen ngã
408 führen lãnh đạo
409 Schrei la hét
410 dunkel tối
411 Maschine máy móc
412 note Ghi chú
413 warten chờ đợi
414 Plan kế hoạch
415 Abbildung hình minh hoạt
416 Stern ngôi sao
417 Kasten cái hộp
418 Nomen danh từ
419 Feld đồng ruộng
420 Rest còn lại
421 richtig chính xác; đúng
422 fähig có thể
423 Pfund pao
424 getan xong
425 Schönheit sắc đẹp, vẻ đẹp
426 Antriebs lái xe
427 stand đứng
428 enthalten giữ lại
429 Front đằng trước
430 lehren dạy
431 Woche tuần
432 Finale sau cùng
433 gab đã đưa cho
434 grün màu xanh lá
435 oh
436 langsam chậm
437 entwickeln phát triển, xây dựng
438 Ozean đại dương
439 warme ấm
440 kostenlos tự do
441 Minute phút
442 stark mạnh
443 besondere đặc biệt
444 Geist quan tâm
445 hinter phía sau
446 klar thông thoáng
447 Schwanz đuôi
448 produzieren sản xuất
449 Tatsache thực tế
450 Raum không gian
451 gehört nghe
452 beste tốt
453 Stunde giờ
454 besser tốt hơn
455 wahr thật, đúng
456 während trong khi đó
457 hundert hàng trăm
458 fünf số 5
459 merken nhớ
460 Schritt bước
461 früh sớm
462 halten giữ
463 Westen hướng Tây
464 Boden mặt đất
465 Interesse sự thích
466 erreichen với tới
467 schnell nhanh
468 Verbum động từ
469 singen hát
470 hören nghe
471 sechs sáu
472 Tabelle bàn
473 Reise du lịch
474 weniger ít hơn
475 Morgen buổi sáng
476 zehn mười
477 einfach đơn giản
478 mehrere vài
479 Vokal nguyên âm
480 auf theo hướng
481 Krieg chiến tranh
482 legen đặt nằm
483 gegen chống lại
484 Muster mẫu
485 schleppend chậm
486 Zentrum trung tâm
487 Liebe yêu và quý
488 Person người
489 Geld tiền bạc
490 dienen giao banh
491 erscheinen xuất hiện
492 Straße đường phố
493 Karte bản đồ
494 regen mưa
495 Regel qui định
496 regieren phản ứng
497 anziehen mặc quần áo
498 Kälte lạnh lẽo
499 Hinweis lưu ý
500 Stimme tiếng nói
501 Energie năng lượng
502 Jagd săn bắn
503 wahrscheinlich có thể
504 Bett Giường
505 Bruder Anh em trai
506 Ei trứng
507 Fahrt chuyến đi
508 Zelle tế bào
509 glauben tin; nghĩ
510 vielleicht có lẽ
511 pflücken nhặt
512 plötzlich đột nhiên
513 zählen đếm
514 Platz Quảng trường
515 Grund lý do
516 Dauer Sự kéo dài
517 vertreten đại diện
518 Kunst Mỹ thuật
519 Thema chủ đề
520 Region khu vực
521 Größe kích thước
522 variieren thay đổi
523 regeln ổn định
524 sprechen nói
525 Gewicht cân nặng
526 allgemein tổng quan
527 Eis Nước đá; kem
528 Materie Vấn đề
529 Kreis vòng tròn
530 Paar cặp đôi
531 umfassen bao gồm
532 Kluft chia
533 Silbe âm tiết
534 Filz cảm giác
535 groß to lớn
536 Kugel trái bóng
537 noch còn nữa
538 Welle sóng
539 fallen làm rơi
540 Herz quả tim
541 Uhr giờ; đồng hồ
542 vorhanden hiện nay
543 schwer nặng
544 Tanz nhảy
545 Motor động cơ
546 Position Chức vụ
547 Arm cánh tay
548 breit rộng
549 Segel cánh buồm
550 Material vật liệu
551 Fraktion phân số
552 Wald rừng
553 sitzen ngồi
554 Rennen chạy đua
555 Fenster cửa sổ
556 Speicher nhà kho, bộ nhớ
557 Sommer mùa hạ
558 Zug tàu hỏa
559 Schlaf ngủ
560 beweisen chứng minh
561 einsam đơn độc
562 Bein Chân
563 Übung bài tập
564 Wand Tường
565 Fang bắt lấy
566 Berg ngọn núi
567 wünschen ước
568 Himmel bầu trời
569 Board Cái bảng
570 Freude vui sướng
571 Winter mùa đông
572 sa Đã ngồi
573 geschrieben bằng văn bản
574 wilden hoang dã
575 Instrument dụng cụ
576 gehalten đã giữ
577 Glas cốc thủy tinh
578 Gras cỏ
579 Kuh con bò
580 Arbeit công việc
581 Rand bờ rìa
582 Zeichen bảng hiệu
583 Besuch chuyến thăm
584 Vergangenheit quá khứ
585 weich dịu dàng
586 Spaß niềm vui
587 hell sáng chói
588 Gases khí ga
589 Wetter thời tiết
590 Monat tháng
591 Million triệu
592 tragen chịu
593 Finish hoàn thành
594 glücklich sung sướng; hạnh phúc; may mắn
595 hoffen mong
596 blume hoa
597 kleiden quần áo
598 seltsam lạ lùng
599 Vorbei đi mất
600 Handel buôn bán
601 Melodie giai điệu
602 Reise chuyến đi
603 Büro văn phòng
604 empfangen nhận được
605 Reihe hàng; chuỗi
606 Mund miệng
607 genau chính xác
608 Zeichen Biểu tượng
609 sterben chết
610 am wenigsten ít nhất
611 Ärger rắc rối
612 Schrei kêu la
613 außer ngoại trừ
614 schrieb đã viết
615 Samen hạt giống
616 Ton tấn
617 beitreten tham gia
618 vorschlagen đề xuất
619 sauber sạch sẽ
620 Pause nghỉ giải lao
621 Dame quý bà
622 Hof sân
623 steigen tăng lên
624 schlecht xấu
625 Schlag thổi
626 Öl dầu
627 Blut máu
628 berühren chạm
629 wuchs lớn lên
630 Cent xu
631 mischen pha trộn
632 Mannschaft đội tuyển
633 Draht dây điện
634 Kosten Giá cả
635 verloren mất
636 braun nâu
637 tragen mặc
638 Garten sân vườn
639 gleich bằng nhau
640 gesendet gởi
641 wählen lựa chọn
642 fiel giảm
643 passen Phù hợp
644 fließen lưu lượng
645 Messe công bằng
646 Bank ngân hàng
647 sammeln sưu tầm
648 sparen tiết kiệm
649 Kontrolle điều khiển
650 dezimal số thập phân
651 Ohr cái tai
652 sonst khác
653 ganz hoàn toàn
654 pleite phá sản
655 Fall trường hợp
656 Mitte tên đệm
657 töten giết chết
658 Sohn Con trai
659 See hồ; biển
660 Moment khoảnh khắc
661 Maßstab tỉ lệ
662 laut to tiếng
663 Frühling mùa xuân
664 beobachten quan sát
665 Kind trẻ em
666 gerade đang
667 Konsonant phụ âm
668 Nation dân tộc
669 Wörterbuch từ điển
670 milch Sữa
671 Geschwindigkeit tốc độ
672 Verfahren phương pháp
673 Orgel đàn organ
674 zahlen chi trả
675 Alter tuổi
676 Abschnitt tiết diện
677 Kleid đầm
678 Wolke đám mây
679 Überraschung sự ngạc nhiên
680 ruhig yên tĩnh
681 Stein đá sỏi
682 winzig nhỏ bé
683 Aufstieg trèo
684 kühlen mát lạnh
685 Entwurf thiết kế
686 arm nghèo nàn
687 Menge nhiều
688 Versuch thí nghiệm
689 Boden đáy
690 Schlüssel Chìa khóa
691 Eisen sắt
692 Einzel duy nhất; một
693 Stick gậy
694 Wohnung căn hộ
695 zwanzig hai mươi
696 Haut làn da
697 Lächeln nụ cười
698 Falte nhàu
699 Loch hố
700 springen nhảy
701 Kind đứa bé
702 acht tám
703 Dorf làng bản
704 treffen gặp nhau
705 Wurzel nguồn gốc
706 kaufen mua
707 erhöhen nâng lên
708 lösen giải quyết
709 Metall kim khí
710 ob liệu
711 drücken
712 sieben bảy
713 Absatz đoạn văn
714 dritte ngày thứ ba
715 wird nên
716 Hand cái tay
717 Haar tóc
718 beschreiben diễn tả
719 Koch đầu bếp
720 Boden mặt sàn
721 entweder hoặc
722 Ergebnis kết quả
723 brennen đốt cháy
724 Hügel đồi núi
725 sicher an toàn
726 Katze con mèo
727 Jahrhundert thế kỷ
728 betrachten coi như
729 Typ loại
730 Gesetz pháp luật
731 Bit chút
732 Küste bờ biển
733 Kopie sao chép
734 Ausdruck cụm từ
735 still im lặng
736 hoch cao
737 Sand cát
738 Boden đất
739 Rolle cuộn
740 Temperatur nhiệt độ
741 Finger ngón tay
742 Industrie ngành công nghiệp
743 Wert giá trị
744 Kampf trận đánh
745 Lüge nằm
746 schlagen đánh đập
747 begeistern phấn khích
748 natürlich Thiên nhiên
749 Blick khung nhìn
750 Sinn ý nghĩa
751 Hauptstadt thủ đô
752 wird nicht sẽ không
753 Stuhl cái ghế
754 Achtung chú ý
755 Obst trái cây
756 reich giàu có
757 dick đặc; béo; dày
758 Soldat binh sĩ
759 Prozess tiến trình
760 betreiben vận hành
761 Praxis luyện tập
762 trennen riêng rẽ
763 schwierig khó
764 Arzt Bác sĩ
765 Bitte Xin vui lòng
766 schützen bảo vệ
767 Mittag buổi trưa
768 Ernte mùa vụ
769 modernen hiện đại
770 Elementes yếu tố
771 treffen gặp gỡ
772 Schüler học sinh
773 Ecke góc phố
774 Partei đảng phái
775 Versorgung cung cấp
776 deren của ai
777 lokalisieren định vị
778 Rings vòng; nhẫn
779 Charakter nhân vật
780 insekt côn trùng
781 gefangen bắt
782 Zeit giai đoạn = Stage
783 zeigen biểu thị
784 Funk Đài
785 Speiche nói
786 Atom nguyên tử
787 Mensch Nhân loại
788 Geschichte lịch sử
789 Wirkung hiệu ứng
790 elektrisch điện
791 erwarten mong đợi
792 Knochen xương
793 Schiene đường sắt
794 vorstellen tưởng tượng
795 bieten cung cấp
796 zustimmen đồng ý
797 so do đó
798 sanft dịu dàng
799 Frau người đàn bà
800 Kapitän cơ trưởng
801 erraten đoán
802 erforderlich cần thiết
803 scharf sắc
804 Flügel cánh
805 schaffen tạo nên
806 Nachbar hàng xóm
807 Wasch rửa sạch
808 Fledermaus con dơi
809 eher hơn là
810 Menge số lượng
811 mais Ngô
812 vergleichen đối chiếu
813 Gedicht bài thơ
814 Schnur chuỗi
815 Glocke chuông
816 abhängen tùy theo
817 Fleisch thịt
818 einreiben xoa
819 Rohr ống
820 berühmt nổi danh
921 Dollar đô la
822 Strom suối
823 Angst nỗi sợ
284 Blick cái nhìn
825 dünn gầy
826 Dreieck Tam giác
827 Erde Trái Đất
828 Eile vội vàng
829 Chef sếp
830 Kolonie thuộc địa
831 Uhr cái đồng hồ
832 Mine của tôi
833 Krawatte cái caravat
834 eingeben đi vào
835 Dur lớn lao
836 frisch tươi mới
837 Suche Tìm kiếm
838 senden gửi
839 gelb màu vàng
840 Pistole súng
841 erlauben cho phép
842 Druck in
843 tot chết
844 Stelle nơi
845 Wüste Sa mạc
846 Anzug bộ vest
847 Strom dòng; điện
848 Aufzug thang máy
840 stiegen hoa hồng
850 ankommen đến
851 Stamm bậc thầy
852 Spur theo dõi
853 Elternteil cha mẹ
854 Ufer bờ biển
855 Teilung phân công
856 Blatt tờ giấy
857 Substanz vật chất
858 begünstigen ủng hộ
859 verbinden liên kết
860 nach bưu kiện
861 verbringen chi tiêu
862 Akkord dây nhau
863 Fett mập mạp
864 froh vui vẻ
865 Original nguyên bản
866 Aktie chia sẻ
867 Station ga tàu
868 Papa cha
869 Brot bánh mỳ
870 aufladen sạc điện
871 richtig thích hợp
872 Leiste quán ba
873 Angebot lời đề nghị
874 Segment bộ phận
875 Sklave nô lệ
876 ente con vịt
877 Augenblick lập tức
878 Markt chợ
879 Grad bằng cấp
880 besiedeln cư trú
881 küken gà con
882 liebe Thân mến
883 Feind kẻ thù
884 antworten hồi đáp
885 Getränk uống
886 auftreten xảy ra
887 Unterstützung ủng hộ
888 Rede lời nói
889 Natur thiên nhiên
890 Angebot phạm vi
891 Dampf hơi nước
892 Bewegung cử động
893 Weg con đường
894 Flüssigkeit chất lỏng
895 protokollieren đăng nhập
896 gemeint có nghĩa là
897 Quotient thương số
898 Gebiss răng
899 Schale vỏ bọc
900 Hals cổ
901 Sauerstoff ôxy
902 Zucker đường
903 Tod cái chết
904 ziemlich đẹp
905 Geschicklichkeit kỹ năng
906 Frauen phụ nữ
907 Saison mùa
908 Lösung giải pháp
909 Magnet nam châm
910 Silber bạc
911 danken cám ơn
912 Zweig chi nhánh
913 Spiel cuộc thi đấu
914 Suffix hậu tố
915 insbesondere đặc biệt
916 Feige quả sung
917 ängstlich sợ
918 riesig to lớn
919 Schwester em gái
920 Stahl Thép
921 diskutieren bàn luận
922 vorwärts phía trước
923 ähnlich tương tự
924 führen hướng dẫn
925 Erfahrung kinh nghiệm
926 Partitur điểm
927 apfel quả táo
928 gekauft mua
929 geführt dẫn đến
930 Tonhöhe sân bóng đá
931 Mantel áo choàng
932 Masse khối
933 Karte Thẻ
934 Band ban nhạc
935 Seil dây thừng
936 Rutsch trượt
937 gewinnen thắng
938 träumen
939 Abend buổi tối
940 Zustand tình trạng
941 Futtermittel cho ăn
942 Werkzeug dụng cụ
943 gesamt tổng cộng
944 Basis nền tảng
945 Geruch mùi
946 Tal thung lũng
947 noch còn nữa
948 doppelt gấp đôi
949 Sitz ghế
950 fortsetzen Tiếp tục
951 Block khối
952 Tabelle đồ thị
953 Hut
954 verkaufen bán
955 Erfolg thành công
956 Firma công ty
957 subtrahieren trừ đi
958 Veranstaltung sự kiện
959 besondere cụ thể
960 viel thỏa thuận
961 schwimmen bơi
962 Begriff thuật ngữ
963 Gegenteil đối diện
964 Frau vợ
965 Schuh giày
966 Schulter vai
967 Verbreitung lây lan
968 arrangieren sắp xếp
969 Lager trại
970 erfinden phát minh
971 Baumwolle bông
972 geboren sinh ra
973 bestimmen quyết tâm
974 Quart lít
975 neun số 9
976 Lastwagen xe tải
977 Lärm tiếng ồn
978 Ebene mức độ
979 Chance cơ hội
980 sammeln tập trung
981 Geschäft cửa hàng
982 Stretch kéo dài
983 werfen ném
984 Glanz chiếu sáng
985 Immobilien tài sản
986 Spalte cột
987 Molekül phân tử
988 wählen lựa chọn
989 falsch sai
990 grau xám
991 Wiederholung lặp lại
992 erfordern yêu cầu
993 breit rộng lớn
994 vorbereiten chuẩn bị
995 Salz muối
996 Nase mũi
997 mehreren số nhiều
998 Zorn sự tức giận
999 Anspruch yêu cầu
1000 Kontinent lục địa

Danh sách 1000 từ vựng tiếng Đức thông dụng cho người mới bắt đầu rất cần thiết cho các bạn mới học tiếng Đức. Hãy lưu lại để học nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ ngay