Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường

Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường

Chủ đề môi trường thường gặp trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức từ B1 trở lên. Đây là chủ đề không dễ. Trong bài viết này, We Talent sẽ giới thiệu cho các bạn từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường để học dần nhé.

Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường đất

Danh từ chung

 • Boden: Đất
 • Erde: Đất, trái đất
 • Ackerboden: Đất canh tác
 • Lehmboden: Đất sét
 • Sandboden: Đất cát
 • Humus: Chất mùn
 • Erosion: Xói mòn
 • Düngung: Bón phân
 • Verunreinigung: Ô nhiễm
 • Landwirtschaft: Nông nghiệp
 • Wüstenbildung: Sa mạc hóa

Danh từ riêng

 • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Bộ Môi trường, Bảo vệ Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang
 • Umweltbundesamt: Cơ quan Môi trường Liên bang
 • Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Viện Khoa học Trái đất và Tài nguyên Liên bang
 • Deutsches Institut für Normung: Viện Tiêu chuẩn hóa Đức
 • Kuratorium für Wald und Boden: Ủy ban Rừng và Đất

Cụm từ

 • Bodenschutzgesetz: Luật Bảo vệ Đất
 • Nachhaltige Landnutzung: Sử dụng đất bền vững
 • Klimaschutz durch Landbewirtschaftung: Bảo vệ khí hậu thông qua canh tác
 • Bodenfruchtbarkeit: Độ phì nhiêu của đất
 • Bodenqualität: Chất lượng đất
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường

Ví dụ

 • Die Erosion ist ein großes Problem für die Bodenfruchtbarkeit. (Xói mòn là một vấn đề lớn đối với độ phì nhiêu của đất.)
 • Die Bundesregierung hat ein neues Bodenschutzgesetz verabschiedet. (Chính phủ liên bang đã thông qua một luật bảo vệ đất mới.)
 • Nachhaltige Landnutzung ist wichtig für den Klimaschutz. (Sử dụng đất bền vững là quan trọng cho việc bảo vệ khí hậu.)

Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường nước

Danh từ chung

 • Wasser: Nước
 • Meer: Biển
 • Ozean: Đại dương
 • Fluss: Sông
 • See: Hồ
 • Teich: Ao
 • Grundwasser: Nước ngầm
 • Regenwasser: Nước mưa
 • Abwasser: Nước thải
 • Verschmutzung: Ô nhiễm

Cụm từ

 • Nachhaltige Wassernutzung: Sử dụng nước bền vững
 • Gewässerschutz: Bảo vệ nguồn nước
 • Wasserqualität: Chất lượng nước
 • Wasserkreislauf: Chu trình nước

Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường không khí

 • Luft: Không khí
 • Atmosphäre: Khí quyển
 • Luftverschmutzung: Ô nhiễm không khí
 • Abgase: Khí thải
 • Feinstaub: Bụi mịn
 • Smog: Sương mù khói
 • Ozon: Ôzôn
 • Treibhausgase: Khí nhà kính
 • Klimakrise: Khủng hoảng khí hậu
 • Umweltzerstörung: Phá hủy môi trường
 • Nachhaltigkeit: Bền vững

Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường rừng

 • Wald: Rừng
 • Baum: Cây
 • Blatt: Lá
 • Holz: Gỗ
 • Wurzel: Rễ
 • Ast: Cành
 • Strauch: Cây bụi
 • Tier: Động vật
 • Pflanze: Cây
 • Moos: Rêu
 • Pilz: Nấm

Từ vựng tiếng Đức về chủ đề môi trường & năng lượng tái tạo

 • Erneuerbare Energie: Năng lượng tái tạo
 • Sonnenenergie: Năng lượng mặt trời
 • Windenergie: Năng lượng gió
 • Wasserkraft: Năng lượng thủy điện
 • Bioenergie: Năng lượng sinh học
 • Geothermie: Năng lượng địa nhiệt
 • Windkraftanlage: Tuabin gió
 • Solaranlage: Hệ thống năng lượng mặt trời
 • Wasserkraftwerk: Nhà máy thủy điện
 • Biomasse: Khối sinh học
 • Kraftwerk: Nhà máy điện
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường: năng lượng tái tạo

Động từ tiếng Đức về chủ đề môi trường

Động từ chung

 • schützen: Bảo vệ
 • erhalten: Duy trì
 • verbessern: Cải thiện
 • reinigen: Làm sạch
 • recyceln: Tái chế
 • sparen: Tiết kiệm
 • verbrauchen: Tiêu thụ
 • verschmutzen: Ô nhiễm
 • zerstören: Phá hủy
 • leben: Sống
 • sterben: Chết

Động từ cụ thể

 • Energie sparen: Tiết kiệm năng lượng
 • Wasser sparen: Tiết kiệm nước
 • Müll reduzieren: Giảm thiểu rác thải
 • Plastik vermeiden: Tránh sử dụng nhựa
 • öffentliche Verkehrsmittel benutzen: Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
 • Fahrrad fahren: Đi xe đạp
 • zu Fuß gehen: Đi bộ
 • umweltfreundlich einkaufen: Mua sắm thân thiện với môi trường
 • nachhaltig leben: Sống bền vững
 • Klimaschutz aktiv unterstützen: Hỗ trợ tích cực bảo vệ khí hậu

Ví dụ

 • Wir müssen die Umwelt schützen. (Chúng ta phải bảo vệ môi trường.)
 • Wir können Energie sparen, indem wir das Licht ausschalten, wenn wir es nicht brauchen. (Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn khi không sử dụng.)
 • Es ist wichtig, den Müll zu reduzieren und zu recyceln. (Điều quan trọng là phải giảm thiểu rác thải và tái chế.)

Tính từ về chủ đề môi trường và ô nhiễm môi trường:

Môi trường

 • Tích cực:

  • Sauber: Sạch
  • Rein: Trong lành
  • Grün: Xanh
  • Schön: Đẹp
  • Gesund: Khỏe mạnh
  • Nachhaltig: Bền vững
  • Vielfältig: Đa dạng
  • Ausgewogen: Cân bằng
  • Fruchtbar: Màu mỡ
 • Tiêu cực:

  • Schmutzig: Bẩn
  • Verschmutzt: Ô nhiễm
  • Zerstört: Phá hủy
  • Gefährlich: Nguy hiểm
  • Krank: Bệnh tật
  • Bedroht: Bị đe dọa
  • Ausgebeutet: Bị khai thác cạn kiệt
  • Verarmt: Nghèo nàn
  • Unfruchtbar: Cằn cỗi

Ô nhiễm môi trường

 • Tích cực:

  • Gering: Ít
  • Reduziert: Giảm
  • Vermindert: Thu hẹp
  • Kontrolliert: Kiểm soát
  • Verbessert: Cải thiện
  • Reinigend: Làm sạch
 • Tiêu cực:

  • Stark: Mạnh
  • Hoch: Cao
  • Schwerwiegend: Nghiêm trọng
  • Zunehmend: Tăng
  • Unkontrolliert: Không kiểm soát
  • Schädlich: Hại
  • Tödlich: Chết người
  • Unumkehrbar: Không thể đảo ngược
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường
Từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường ô nhiễm

Bài viết mẫu về chủ đề môi trường và ô nhiễm môi trường

Umweltverschmutzung – eine Gefahr für unsere Zukunft (Ô nhiễm môi trường – mối nguy cho tương lai của chúng ta)

Die Umweltverschmutzung ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Sie ist allgegenwärtig und betrifft sowohl die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, als auch den Boden, auf dem wir leben.

Hauptursachen der Umweltverschmutzung (Những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường)

 • Industrie: Die Industrie ist einer der Hauptverursacher von Luftverschmutzung durch den Ausstoß von Schadstoffen wie Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickoxiden.
 • Verkehr: Der Verkehrssektor trägt ebenfalls stark zur Luftverschmutzung bei, insbesondere durch Abgase von Autos, Lastwagen und Flugzeugen.
 • Landwirtschaft: Die Landwirtschaft ist eine weitere Quelle von Umweltverschmutzung, vor allem durch den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, die das Wasser und den Boden verunreinigen können.
 • Haushalte: Auch Haushalte tragen zur Umweltverschmutzung bei, beispielsweise durch den Verbrauch von Energie und Ressourcen, die Abfallproduktion und die Verwendung von schädlichen Chemikalien.

Folgen der Umweltverschmutzung (Hậu quả của ô nhiễm môi trường)

Die Umweltverschmutzung hat eine Vielzahl von negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Sie kann zu folgenden Problemen führen:

 • Klimawandel: Die Luftverschmutzung trägt zur Erderwärmung bei, die wiederum zu extremeren Wetterereignissen wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen führen kann.
 • Gesundheitsprobleme: Die Luftverschmutzung kann Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen.
 • Gewässerverunreinigung: Die Verschmutzung von Gewässern durch Abwässer, Pestizide und Düngemittel kann zu einem Verlust der Artenvielfalt und zur Beeinträchtigung der Wasserqualität führen.
 • Bodenerosion: Die Verunreinigung des Bodens durch Schadstoffe und die Übernutzung von Ressourcen kann zur Bodenerosion und zum Verlust von fruchtbarem Land führen.

Lösungsansätze (Một số giải pháp)

Um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen, müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden:

 • Förderung von erneuerbaren Energien: Der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie und Windenergie kann den Ausstoß von Treibhausgasen und Schadstoffen reduzieren.
 • Nachhaltige Mobilität: Die Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie Elektroautos und Fahrrädern kann die Luftverschmutzung in Städten verringern.
 • Präzisere Landwirtschaft: Der Einsatz von umweltfreundlichen Anbaumethoden und die Reduzierung von Pestiziden und Düngemitteln können die Wasser- und Bodenqualität verbessern.
 • Ressourcenschonung: Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und die Reduzierung von Abfall tragen zur Schonung der Umwelt und zum Schutz des Klimas bei.

Fazit (Kết luận)

Die Umweltverschmutzung ist eine ernstzunehmende Bedrohung für unsere Zukunft. Es ist notwendig, dass wir alle unseren Beitrag leisten, um die Umwelt zu schützen und die negativen Folgen der Umweltverschmutzung zu bekämpfen.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về từ vựng các chủ đề khác, hãy bấm vào đây để theo dõi nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ ngay