Đề chúng ta làm là bài thi mẫu A1. Đáp án có thể tải ở bên dưới:

1. Tài liệu và đáp án, video cách thi nói ở Goethe. Có thêm một số đề luyện tập khác để tự làm ở nhà.

https://www.goethe.de/ins/vn/vi/sta/han/prf/gzsd1/ueb.html

Phần hướng dẫn làm đề thi này sẽ học ở buổi học A2.1 đầu tiên, nếu các em tham gia cùng anh Duy :D.

2. Đề thi dành cho thiếu niên dưới 16 tuổi, em Duy Anh có thể xem ở đây:

https://www.goethe.de/ins/vn/vi/sta/han/prf/gzfit1/ueb.html

Chia sẻ ngay