Dưới đây là kết quả kiểm tra tiếng Đức trình độ A2.1

Thang điểm đánh giá: 100%

Điểm số đạt: 50%

Đề thi được xây dựng dựa trên dạng thức và cách tính điểm tương đương 85% các đề thi quốc tế tại Goethe Institut.11

Chia sẻ ngay